FUNDACJA BLESS

ul. Kościuszki 1C

44-100 Gliwice

KRS  0000779921

NIP 6312685086

Bank ING

82 1050 1230 1000 0090 3183 1861

Tytułem: „Darowizna na cele statutowe Fundacji Bless”

+48 505 872 198‬

biuro@bless.org.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • YouTube - Biały Krąg
 • Facebook - Biały Krąg

NEWSLETTER

© 2019 by Fundacja BLESS

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI FUNDACJI BLESS

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Zasady zawarte w dokumencie (za wyjątkiem miejsca, terminu wydarzenia oraz tytułu opłaty konferencyjnej) mają zastosowanie w odniesieniu do każdej organizowanej przez Fundację Bless Konferencji.

 2. Niniejszy dokument jest regulaminem Konferencji „Wolność od ubóstwa” która odbywa się w terminie 24-25 styczeń 2020 r. w Kościele Zielonoświątkowym, ul. Menonitów 2A, 80-805 Gdańsk; zwanej w dalszej części dokumentu Konferencją.

 3. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja Bless z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Kościuszki 1C, NIP 6312685086, KRS 0000779921.

 4. Uczestnikiem jest osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej https://www.bless.org.pl/wolnosc-od-ubostwa

 5. Potwierdzeniem udziału w Wydarzeniu jest komunikat wysyłany przez Organizatora Konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz on-line.

 6. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa do udziału w Konferencji oraz obowiązują wszystkich Uczestników.

§ 2 Udział w Konferencji
 

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na stronie internetowej https://www.bless.org.pl/wolnosc-od-ubostwa

 2. Uczestnik lub osoba działająca w imieniu Uczestnika otrzyma potwierdzenie poprawnego zgłoszenia udziału w Konferencji drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracji adres e-mail.

 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.

 4. Uczestnik lub osoba działająca w jego imieniu zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w przypadku wyczerpania miejsc na Konferencję.

§ 3 Opłaty, reklamacje i zwroty

 1. Informacja na temat wysokości opłat za udział w Konferencji została zamieszczona na stronie internetowej Konferencji tj. https://www.bless.org.pl/wolnosc-od-ubostwa

 2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji.

 3. Płatności za udział w konferencji można dokonać w następujący sposób:
  a) przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności DotPay, obsługiwanego przez firmę DotPay sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielicka 72, 30-552, o numerze NIP 6342661860, numerze REGON 240770255,
  b) przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Fundacji o numerze: 82 1050 1230 1000 0090 3183 1861 Bank ING.

 4. W tytule wpłaty wpisując: opłata za udział w Konferencji „Wolność od Ubóstwa” Gdańsk oraz imię i nazwisko osoby, która weźmie udział w Wydarzeniu.

 5. Skorzystanie z płatności on-line wymaga akceptacji Regulaminu płatności, polityki cookies Dotpay S.A. oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dotpay S.A. 30-552 Kraków (Polska), ul. Wielicka 72 dla potrzeb realizacji procesu płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 6. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym na stronie internetowej Konferencji, upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności.

 7. Organizator, po zaksięgowaniu płatności, jako potwierdzenie dokonanej wpłaty wyśle wiadomość drogą mailową.

 8. Istnieje możliwość przepisania wniesionej opłaty za Konferencję na inną, wskazaną osobę, wymaga to jednak indywidualnego uzgodnienia oraz akceptacji Organizatora, potwierdzone drogą mailową z adresu: biuro@bless.org.pl

 9. Rezygnacja z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie drogę mailową, na adres e-mail biuro@bless.org.pl

 10. Organizator zwróci całość dokonanej wpłaty jeśli rezygnacja z udziału w Wydarzeniu nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia Konferencji. Zwrot (przelew na konto bankowe) nastąpi w przeciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych licząc od daty przesłania informacji o rezygnacji drogą mailową. 

 11. Reklamacji można dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@bless.org.pl. 

 12. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko oraz przyczynę złożenia reklamacji.

 13. Organizator ma 14 (czternaście) dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres mailowy wskazany w treści korespondencji złożonej reklamacji.

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych podczas rejestracji na Wydarzenie za pomocą formularza on-line jest Fundacja Bless z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Kościuszki 1C, o numerze NIP 6312685086, numerze KRS 0000779921

 2. Kontakt z Organizatorem w sprawie danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@bless.org.pl

 3. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a Organizator ma obowiązek potwierdzenia ich przetwarzania oraz udzielenia informacji o: celu przetwarzania, kategorii danych przetwarzanych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przetwarzania danych, o przysługujących osobom fizycznym prawach dotyczących przetwarzania i ochrony przetwarzania jego danych osobowych.

 4. Mają Państwo prawo żądać od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz żądać uzupełnienia danych niekompletnych. Przysługuje Państwu również prawo do usunięcia swoich danych a na Organizatorze ciąży wówczas obowiązek ich niezwłocznego usunięcia.

 5. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku rejestracji na Wydarzenie jest udzielona przez Państwa lub osobę działającą w Państwa imieniu, dobrowolna zgoda. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie przez Państwa danych osobowych uniemożliwi realizację dokonanego zamówienia.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Obowiązkiem Uczestnika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Konferencji.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres biuro@bless.org.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.

 5. Dokonując rejestracji udziału w Konferencji, Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na Wykorzystanie jego wizerunku w celach szkoleniowych oraz promocyjno-reklamowych w związku z foto i/lub wideo rejestracją Konferencji.

 6. Uczestnik wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska na identyfikatorze konferencyjnym

 7. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostaną zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

 9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

 10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni o zmianie Regulaminu drogą mailową na adres e-mail podany podczas rejestracji na Konferencję. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej.

 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej.